Logo_Libutec_Wit.png

Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld omtrent uw belang en betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

 

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van de website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar en beheerder van de website. 

Webformulieren

Op deze site kunnen gebruikers bij het contactformulier en reactieformulier op een openstaande vacature informatie verstrekken zoals hun naam, e-mailadres, CV, motivatiebrief en het onderwerp waar ze graag meer over willen weten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gegevens die door de klant aan Libutev B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven en hiermee wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Echter, wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken zal Libutec B.V. dit gehoorzamen.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Libutec B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Libutec B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Deze zijn hier in te zien:

Disclaimer

 

Deze website is een uitgave van Libutec B.V.. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Libutec B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Libutec B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Libutec B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Libutec B.V. zich het recht om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Libutec B.V. en/of de aan haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Libutec B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn website, zal de uitgever van deze website hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) en/of logo's verwijderen.